سجده

هـرگـز نـمــــــــــازت را تـرک مـکــــــــن...

مـیـلیـون هـا نفـــــر زیـر خـــــــاک ،


بـزرگ تـریـن آرزویـشـان بـازگـشت بــــه دنـیـاست


تـا سجـده کـنـنـد ...

ولـو یـک سـجـــــــــده!

 

سجده/ 6 نظر / 89 بازدید
مهدیه

این آخرین پاکت بود سیگاری نمانده برای "کشیدن" تو بمان ، من منت تو را "می‌ کشم" و تو بودنت را "بکش" به رخ واژه هایم ! __________________________عالی بود راستی اپم ومنتظر نظزت

مهدیه

انسان هم ميتواند دايره باشد و هم خط راست. انتخاب با خودتان هست : تا ابد دور خودتان بچرخيد يا تا بينهايت ادامه بدهيد... اپــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم

مهدیه

آدمی فقط در یک صورت حق دارد؛ به دیگری از بالا نگاه کند؛ و آن هنگامی است که بخواهد؛ دست دیگری که بر زمین افتاده بگیرد تا او را بلند کند ... ! اپم [گل]

فاطمه سرایی

ﻋﺸــــــﻖ ... ﻧــــﻪ ﭘــــﻮﻝ ﻣﯿﺨــــﻮﺍد ... ﻧــــﻪ زیبایــــی ... و ﻧــــﻪ هیــــچ چیــــز دیگـــــه .... ﻓﻘـــــــــــﻂ " ﺩﻭ ﺗــــﺎ ﺁﺩﻡ " ﻣﯿﺨــــــــﻮﺍﺩ ... ﺗﺎﮐــــــــﯿﺪ ﻣﯿﮑﻨــــﻢ : ﺁﺩﺩﺩددﺩﺩﻡ ...!

کیمیا

فرقـے نمـے کند !! بگویم و بدانـے …! یا …نگویم و بدانـے..! فاصله دورت نمی کند …!!! در خوب ترین جاﮮ جهان جا دارﮮ …! جایـے که دست هیچ کسـے به تو نمـے رسد.: دلــــــــــــــم…..!!! وب زیبایی داری[چشمک]